Mrs Chua Toh Leng nee Tan Im Neo

Mrs Chua Toh Leng nee Tan Im Neo 
蔡門陳音娘TAN IM NEO
(Mrs Chua Toh Leng)
Born 15th Sept 1864
Died 30th July 1917
The loss of whom is sadly mourned by her sons
Chua Seng Kay, Chua Seng Hong , Chua Seng Kee
Daughters
Chua Eng Neo, Chua Cheng Neo, Chua Sanh Neo,
Chua Oo Neo, Chua Kwee Kim
And her grandchildren
Chua Kim Toh, Chua Kim Kee, Chua Kim Ann, Chua Kim Cheng


戊午年乙卯月榖旦吉置
孝男
盛家
盛記
盛豐
永娘
清娘
三娘
有娘
桂娘
金士
金安
金枝
金增
仝立石

Comments