Tan Cheng Tit and Chee Chui Goh

Tan Cheng Tit and Chee Chui Goh
陳禎直光緒卅一乙己八月穀旦
孝男
純慶 Tan Soon Keng 
純發 Tan Soon Watt 
孝女
慶娘
發娘

Mrs Tan Cheng Tit nee Chee Chui Goh 
徐水鵝
宣統元年歲已酉瓜月吉旦
Tan Cheng Tit was son of Tan Keong Siak

Chee Sui Ngoh was daughter of Chee Lim Bong 徐霖夢

Comments