Cheang Keow Lian Neo

Cheang Keow Lian Neo 
余門章嬌蓮
 Chiang Keow Lian 
隆興