Lim Pang Kiah and Teo Poh Tian

Lim Pang Kiah and Teo Poh Tian

林藩嘉
郭乳娘
張寶珍民囯十五年六月廿八
世居揭邑江夏鄉日立
民國辛未年二月念九日丑時終 (1931)
IN MEMORY OF
MR LIM PANG KIAH
DIED 16TH APRIL 1931
AGE 66 YEARS
MRS L. P. K. TEO POH TIAN

SONS 
LIM CHENG CHUA 
LIM CHENG BOCK 
LIM CHENG YAM
LIM CHENG YEEM
& GEOK CHOO
DAUGHTERS 
LIM SAI NGOR 
LIM SAI GEOK
LIM SAI CHHENG (?) 
LIM GEOK KEOW
LIM SAI CHENG 
LIM SAI HOON


Comments