Sim Khuan Neo

Mrs Tan Piah Eng nee Sim Khuan Neo 陳門沈環娘

民國廿一年吉
壬申九月廿七日
孝男
金生 Tan Kim Seng 
金枝 Tan Kim Kee 
金水 Tan Kim Swee 
金相 Tan Kim Siang 
孝女
陽娘 Tan Yang Neo 
福娘 Tan Hock Neo 
恩娘 Tan Onn Neo 
水娘 Tan Chwee Neo 

In Loving Memory of
Madam Sim Khuan Neo 
Age 48 years 
Died 26 - 10 - 1932 
Beloved wife of Tan Piah Eng 
No 868 Sec D (Blk 3)Comments