Tok Cheng Tuan and Oon Tuan Cheng

Tok Cheng Tuan 卓清端 And Oon Tuan Cheng 

民國丁卯年四月初六日

金存 Tok Kim Choon 
金成 Tok Kim Seng

金蓮 Tok Kim Lian
金雪 Tok Kim Suat 
金戀 Tok Kim Luan
金永 Tok Kim Eng 

民國四十年七月廿六日吉
溫端清In loving memory of
Tok Cheng Tuan 
Died 6th May 1927
Aged 38In loving memory of 
Oon Tuan Cheng 
Died 28th Sep 1951

Comments