Lim Chin Seng

Lim Chin Seng 福洲 Fuzhou 
永光照之 The eternal light shine on 
民國二十三年九月吉立 1934 
聖名若瑟林君振盛之墓 Joseph Lim Chin Seng 
候邑上溪鄉
若男
初祀
In Loving Memory of
Mr Ling Chin Sein 
Died 24th Sept 1934 
Burial entry
Lim Chin Seng 
Blk 3 D 1075 
51 years old 

Comments