Father of Ng Teng Fong - 黃廷方之父 - 黃玉書

Ng Teng Fong's father 黃廷方之父 - 黃玉書1生於光緒戊申年五月十九日酉時
卒於民國戊申年二月三十日午时 1968
考玉書黃府君
妣尾厝李孺人 Lee Boey Chu 
孝男

廷方 Ng Teng Fong 
鼎荣
鼎祥
文祥
文貴
文富
文林
文福
孝女
玉金
美英

黃玉書氏逝世 訂下週一出殯

星洲日報, 29 March 1968, Page 8


星洲日報, 30 March 1968, Page 3

金融工商業鉅子黃廷方尊翁玉書先生舉殯社團代表親友執紼者衆

南洋商报, 2 April 1968, Page 4