Mrs Low Kim Pong nee Madam Tan

Mrs Low Kim Pong 


南靖
中華民國丁巳年六月仲 (1917)
顯妣誥封宜人謚勤慈劉門陳氏丹媽之墓
孝男
啟祥 Low Kay Siang
风仙  Low Hong Sian
市娘 Low Chee Neo
初馥 
初香
長寿
石常
松齡
石峇
嘉春
初泉
長結
曾孫
俊智
俊仁 

Low Kay Siang was the 5th son of Low Kim Pong