Mrs Chee Kim Guan nee Khoo Chin Neo

Mrs Chee Kim Guan nee Khoo Chin Neo  , mother of Chee Yam Chuan 

皇清
道光十六年歲𡻕次丙申六月吉
顯妣謚淑惠徐門邱氏孺人墓
孝男
炎泉
月水
鳫娘
鳳娘
吉夢
仝立石

妣邱氏諱親娘謚淑惠生嘉慶戊午年十月廿四日子時
但卒道光丙申五月廿四日未時
壽三十九𡻕塟在叻山坐乙向辛兼辰戌

Comments