Chia Goan Joong 謝奮榮

Chia Goan Joong 謝奮荣Chia Goen Joong - Banka 
原藉福建龍溪
僑生荷属文島
生於中華民國四年四月六日
終於民國廿五年四月十二日
謝奮荣君之墓
胞弟
奮富
奮華
奮貴
敬立Comments