Loke Yah Teng 綠野亭

綠野亭一九五八年𡻕次戊戍秋重建
七屬先友公墓
值年董事同人立
民國三十七年腊月吉日
七属諸先塋義塚
當年董事部建立

Plaque at Chua Chu Kang Cemetery