Mrs Tan Cheng Tit nee Chee Chui Goh

Mrs Tan Cheng Tit nee Chee Chui Goh Tan Cheng Tit was son of Tan Keong Siak 
Chee Sui Ngoh was daughter of Chee Lim Bong 徐霖夢