Chua Soon Leong

Chua Soon Leong
海澄
顕考諱順隆蔡府君之佳城
孝男
成福 Chua Seng Hock born 1894 
鴻喜
成娘 Chua Seng Neo born 1897
萬寶
炎寶
八寶
永美
明相
女孫
榮珍 Rose Chua Eng Tin  born 1918
榮㨗 Lily Chua Eng Kiat born 14 Jun 1919
仝立

Untitled

The Straits Times, 4 September 1920, Page 9
Heng San Teng Cemetery (Lao sua)
Wedding of Chua Seng Hock and Koh Geok

Choo (pic courtesy of Cathie Chua) 

Family Portrait of Chua Seng Hock, courtesy of Cathie Chua 

Chua Peng Swee born 1922
Chua Peng Guan born 25 Jul 1927 


Family portrait of Koh Tiong Yang