Tan Keng Tit and Lim Kim Lian Neo

Tan Keng Tit and Lim Kim Lian Neo陳庚直IN LOVING MEMORY
OF
LIM KIM LIAN NEO
MOTHER OF TAN SENG CHUAN

四神峯巒振, 八將廬雀齐

四神全:乾坤艮巽四神位,皆有峰峦高耸者主贵

八将备:艮丙巽辛兑丁震庚曰八将,亦曰八贵