Tan Cheng Siong’s mother

Tan Cheng Siong’s mother Soh Eng Neo

禾山
小東山

民國四年甲寅腊月十九仙遊


1Children :

陳禎祥 Tan Cheng Siong (Tan Cheng Siang) 
陳青雲 Tan Cheng Hoon
陳天送 Tan Tian Sang

Grandson

瑞芳  Tan Swee Hong 

Tan Cheng Siang was father of Tan Chin Tuan 

Lat Pau 27 Oct 1922 民國十一年十月廿四號
期服弟
陳千里
陳天送
不孝孤子
瑞豐 Tan Swee Hong 
振傅 Tan Chin Tuan 
振源 Tan Chin Guan 
秉乾