Mrs Tan Wi Yan nee Cheong Siow Hing

Mrs Tan Wi Yan nee CHEONG Siow Hing117
Cheong Siow Hing
1930
Burial entry :
Chong Hoo Loey 
37 years, Blk 3 A, plot no 117 
Date of internment 31.8.1930 
民国十九年八月卅一號吉
志綱
志和
志林
志華

金耀