Cheang Hong Lim Wife Mdm Wee

Cheang Hong Lim Wife,  Mother of Cheang Cheow Lian Neo同治捌年己巳年仲春月吉旦
清顯妣謚慈愍章門黃氏墓
男滄輝
女招蓮立