Cheang Hong Lim 章芳林

Cheang Hong Lim 章芳林 (章芳琳)23壬憲 Cheang Jim Hean  (born circa 1873)
壬慶 Cheang Jim Kheng
壬全 Cheang Jim Chuan
壬壽 Cheang Jim Siew
壬和 Cheang Jim Ho
壬松 Cheang Jim Seong
壬榮 Cheang Jim Eng
壬煥 Cheang Jim Huan
壬光 Cheang Jim Kong
壬乾 Cheang Jim Kheang
壬坤 Cheang Jim Khoon
 
繼男
滄輝
耀棠
 
招蓮 Cheang Cheow Lian Neo (Cheang Cheow Lean Neo) born circa 1864
癸蓮 Cheang Kwee Lian Neo (Cheang Kwee Lean Neo)
賽蓮  Cheang Sai Lian Neo (Cheang Sai Lean Neo)
 
繼女
清蓮 Cheang Cheng Lian Neo (Cheang Cheng Lean Neo)
 
女孫
綢梅 Cheang Tew Muey
 

炳模
 
曾孫
清才

女孫
炎娘
金淑
炎娘
照娘
仝立石6Greatgrandfather 章義
Grandfather 章雨水
Father 章惠峯
Hong Lim 章勤業章義  陳氏
章雨水 王氏
章三潮(章惠峯) 顏氏柔德
章芳林 (章勤業)章仁川
曾金鳳娘章芳林, 楊美娘,, 麥白姉娘

Local and General.

Daily Advertiser, 13 September 1892, Page 3

123