Lim Boon Keng‘s grandparents Lim Mah Peng and Mdm Khoo

Lim Boon Keng’ s grandparents 光緒五年𡻕次己卯夏月置
皇清顕考謚壽民林公府君
皇清顕妣慈慎邱氏孺人
之壽域孝男
天送
天堯
進金
富瓊
聯慶
女孫
㓜心
㓜意
㓜汝
㓜玉