Ng Teng Fong's father - 黃廷方之父 - 黃玉書

Ng Teng Fong's father 黃廷方之父 - 黃玉書